نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان

نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

 

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

 
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 1 تا 20 واحد
2,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 21 تا 50 واحد
3,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 51 تا 100 واحد
4,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 101 تا 200 واحد
5,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 201 تا 500 واحد
7,500,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان 501 تا 1000 واحد
9,500,000 ریال