پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1 تا 20 واحد
5,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 21 تا 50 واحد
7,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 51 تا 100 واحد
10,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 101 تا 200 واحد
12,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 201 تا 300 واحد
14,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 301 تا 500 واحد
18,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 501 تا 750 واحد
24,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 751 تا 1000 واحد
26,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1001 تا 1500 واحد
32,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1501 تا 2000 واحد
40,000,000 ریال
برچسب‌های محصول