پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 1 تا 20 واحد
1,250,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 21 تا 50 واحد
1,850,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 51 تا 100 واحد
2,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 101 تا 200 واحد
3,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 201 تا 300 واحد
3,750,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 301 تا 500 واحد
5,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 501 تا 750 واحد
6,250,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه طلایی 751 تا 1000 واحد
7,500,000 ریال
برچسب‌های محصول