اصلاحیه 5.1.1 نرم افزار کاشانه

پنجشنبه, 24 فروردین,1391
اصلاحیه 5.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 28 اسفند 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان تعریف و تفکیک گروه های مختلف مانند بلوک ها، انواع تجاری/اداری و ...

- اضافه شدن امکان تعریف حساب های مختلف جهت واریز/برداشت هزینه ها و درآمدها

- اضافه شدن امکان نگهداری سوابق مالکین و مستأجرین

- اضافه شدن امکان درج و نگهداری اطلاعات مربوط به دارایی گروه ها، واحدها و افراد

- اضافه شدن فیلدهای اطلاعاتی سرفصل و گروه برای هزینه ها

- اضافه شدن امکان تعریف نوع درآمدها

- اضافه شدن امکان محاسبه هزینه ها بصورت ترکیبی از متراژ، نفرات، طبقه و تعداد واحدها

- بهبود در بخش مستندات هزینه و اسکن