پروژه مدیریت آموزشگاه

پروژه مدیریت آموزشگاه
150,000 ریال

تهيه و تحويل پروژه مهارت شغلي مديريت آموزشگاههاي آزاد بر اساس مفاد استاندارد مهارت آموزشي مدير آموزشگاه كد استاندارد 1/1/11/19-2 كه فهرست آن به شرح زير مي باشد :

 

‏1- توا نايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آ‏ن .

‏- آشنايي با مفهوم سيستم و انواع آن سيستم هاي باز وبسته و کار کردهاي آنها

‏- آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن و کار کرد هاي سازمانهاي رسمي و غير رسمي .

‏- شنا سايي سبک هاي مديريتي ،آشنايي با اصول مديريت و کاربرد آنها

2- توا نايي تشخيص مفهوم مديريت آموزشي و کاركردهاي آ‏ن

‏- شنا سايي : مفهوم آموزشي و آموزشهاي رسمي و غيررسمي و غيررسمي سازمان نيافته .

‏- شنا سايي ويژگيهاي آموزش هاي فني وحرفه اي و شناسايي نقش سازمان آموزش فني وحرفه اي در نظام آموزشي کشور

‏- شنا سايي : مفهوم مديريت آموزشي و اصول آن ، جايگاه مديريت آموزشي در آموزشگاههاي فني وحرفه اي و آشنايي با ‏اصول مديريت آموزشي و کارکرد هاي آن

3- توا نايي اجواي مقررات و آئين نامه هاي موسسات كارآموزي

‏- شنا سايي : ويژگيها، قوانين و مقررات تاسيس ، فرآيند اخذ مجوز و اصول اجراي مقررات و آيين نامه هاي‏تاسيس آموزشگاههاي فني و حرفه اي

‏- آشنايي با مسايل و مسئوليتهاي حقوقي مديريت آموزشگاه

4- توا نايي برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه ها

‏­شنا سايي : دوره هاي آموزشي قابل اجرا در آموزشگاه ، اصول تشخيص و انتخاب کادر آموزشي آموزشگاه ، فرايند برنامه ريزي آموزشي استاندارد مهارت

‏­شنا سايي : اصول تدوين اهداف کلي و جزيي دوره آموزشي ، اصول تحليل محتواي دوره آموزشي ، اصول تامين امکانات آموزشي آموزشگاه و اصول مديريت بر اجراي دوره هاي آموزشي

5- توانايي ارزشيابي از دوره هاي آموزشي

‏- شنا سايي : اصول ارزشيابي جامع و فراگير ، ‏ارزشيابي پاياني ، نظر سنجي از فراگير و مدرس  اصول ارزشيابي از اثربخشي ‏آموزشي

‏6- توانايي تهيه گزارش هاي مورد نياز آموزشگاه

‏- شناسايي : پايه هاي اساسي آئين نگارش ، مقررات مکاتبات اداري ،اصول استناد به قوانين ومقررات در مکاتبات اداري

‏- شناسايي اصول تهيه گزارشهاي مورد نياز آموزشگاه

7- توانايي برقراري روابط انساني

‏- شنا سايي : مفهوم ارتباط و عوامل تشكيل دهنده آن ، عوامل موثر ارتباطي ،موانع ارتباطي ، اصول برقراري روابط انساني

‏- آشنايي با اصول روانشناسي عمومي و آشنايي با جامعه شناسي عمومي

8 – توانايي نظارت بر امور مالي آموزشگاه

‏- آشنايي : با اصول مقدماتي حسابداري عمومي ، مراکز مالي و اداري مرتبط با آموزشگاه

‏- شناسايي: تعرفه هاي آموزشي ، درآمد و هزينه ها و اصول نظارت بر امور مالي آموزشگاه

9 - خلاقيت و نوآوريهاي مديريت آموزشگاه

-  تعاريف خلاقيت و نوآوري و خلاقيت مدير آموزشگاه 

10- توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و حفاظتي و بهداشت كار

‏- آشنايي : با حوادث شغلي و علل بروز آنها و بهداشت محيط کار ، با وسايل ايمني و بهداشت کار و کاربرد آنها

‏- شناسايي اصول پيشگيري از حوادث و رعايت نکات ايمني و حفاظتي و بهداشت کار ‏- آشنايي با عوارض جانبي و اصول انجام کمک هاي اوليه ، آتش سوزي و اصول انجام آتش نشان

   

* پروژه بصورت 8و9و10 فصلی آماده تحویل می باشد . از 170 صفحه ای تا 220 صفحه ای تهیه شده است .

* با صفحه بندي مناسب و آماده براي ارائه در سازمان . ( به صورت فایل ورد ارسال می گردد )

  * در صورت نیاز به  چاپ و صحافی و پست پیشتاز ،  مبلغ 20،000 تومان به هزینه انجام پروژه اضافه می گردد .