بروز رسانی 9.2.2 نرم افزار کاشانه

شنبه, 30 اردیبهشت,1396
بروز رسانی 9.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  30 اردیبهشت 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

امکان ثبت سوابق کنتور واحدها در زمان تقسیم هزینه بر اساس مصرف

- امکان صدور قبض برای واحد و شخص

- امکان درج متن اخطار تأخیر در پرداخت در قبض

- امکان انتخاب موارد چاپ‌شده در قبض

امکان درج پیوست برای دریافت وجه

- امکان تعیین نحوه چاپ لیست بدهی‌ها در قبض شارژ

- بهبود در بخشهای مختلف

 

انصراف از نظر