بروز رسانی 8.1.9 نرم افزار کاشانه

دوشنبه, 27 اردیبهشت,1395
بروز رسانی 8.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 اردیبهشت 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در گزارش تراز مالی

- بهبود در بخشهای مختلف

انصراف از نظر