فيلم آموزشي نرم افزار داتام - یادداشت ها و رویدادها