9 years ago
#22 نقل قول
چطور در کنترل پنل websitepanel بانک اطلاعانی بسازم ؟

جهت ایجاد بانک اطلاعاتی در کنترل پنل websitepanel ابندا به کنترل پنل ورود شوید و از قسمت Hosting Spaces بر روی database  و سپس بر روی SQL Server 2005 کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

جهت ساخت بانک اطلاعاتی جدید بر روی creat database کلیک نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه

در این قسمت نام بانک اطلاعاتی را وارد نمایید و بهترین حالت برای نام گذاری بانک اطلاعاتی به این صورت است که ابتدا نام سایت و سپس نام بانک را به عنوان نام بانک ایجاد نمایید.
مشاهده تصویر مربوطه