مشخصات محصول
امکان ارتقاء به نسخه شبکه دارد
امکان درج متن نامه در نامه‌های صادره در محیط Word از درون نرم‌افزار دارد
رمزگذاری فایل‌های پیوست دارد
جستجوی تقریبی بر روی اطلاعات کلیدی دارد
ساخت و استفاده از چند دبیرخانه بصورت همزمان و مستقل دارد
ثبت ارجاعات و اقدامات مربوط به نامه‌های وارده و پیگیری ارجاعات بدون اقدام دارد
گزارش آماری همراه با نمودار دارد
بخش یادآور امور و رویدادها دارد
اضافه شدن امکانات جدید دارد
استفاده همزمان تحت محیط شبکه ندارد