اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار دبیرخانه

1391/07/12
اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 12 مهر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای امنیتی