اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار دبیرخانه

1391/03/21
اصلاحیه 5.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در بازیابی اطلاعات