اصلاحیه 5.1.1 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 5.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 28 اسفند 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان تعریف و تفکیک گروه های مختلف مانند بلوک ها، انواع تجاری/اداری و ...

- اضافه شدن امکان تعریف حساب های مختلف جهت واریز/برداشت هزینه ها و درآمدها

- اضافه شدن امکان نگهداری سوابق مالکین و مستأجرین

- اضافه شدن امکان درج و نگهداری اطلاعات مربوط به دارایی گروه ها، واحدها و افراد

- اضافه شدن فیلدهای اطلاعاتی سرفصل و گروه برای هزینه ها

- اضافه شدن امکان تعریف نوع درآمدها

- اضافه شدن امکان محاسبه هزینه ها بصورت ترکیبی از متراژ، نفرات، طبقه و تعداد واحدها

- بهبود در بخش مستندات هزینه و اسکن