اصلاحیه 4.1.5 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 22 آبان 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای عدم هماهنگی میان شارژ محاسبه شده و قبض شارژ ماهانه