مجموعه کامپوننت های 2015-08

مجموعه کامپوننت های 2015-08
ریال

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه 2015-08

IDE Tools

ApexSQL Universal 2015.02
Crypto Obfuscator For .Net 2015 Build 150619
CryptoLicensing For .Net 2015 Build 150616
DeployLX 5.1.5874 Professional
DevExpress CodeRush 15.1.6
Entity Developer Pro 5.8.662
JetBrains ReSharper 9.2
NDepend Professional 6.0.1.8585
Semantic Merge 1.0.76.0
Syncfusion Orubase 4.1.0.63
Telerik Data Access Q2 2015
Telerik JustCode Q2 2015 SP1
Telerik JustDecompile Q2 2015
Telerik JustMock Q2 2015
Telerik JustTrace Q2 2015
Themida 2.3.7.0 x86
Whole Tomato Visual Assist X 10.9.2068
Xamarin Visual Studio 3.11.893


Multi Platfroms

Aspose.Total for .NET 2015.07.16
Aurigma Graphics Mill 8.0.14
Chilkat .NET 9.5.0
ComponentOne Studio 2015.2.1.17
Devart dotConnect for MySQL Professional 8.3.135
Devart dotConnect for Oracle Professional 7.9.333 Retail
Devart dotConnect for PostgreSQL Professional 7.3.135
Devart dotConnect for SQL Server Professional 2.60.657
Devart dotConnect for SQLite Professional 5.2.135
Devart dotConnect Universal Professional 3.50.632
DevExpress Components 15.1.6
DevExpress DevExtreme 15.1.5
DigitalOfficePro HTML5PointSDK 4.1.29
DigitalOfficePro PowerFlashPointSDK 4.0.22
DtSearch Engine 7.81.8266
Edraw Office Viewer Component 8.0.0.653
EO.Total 2015
FastReport .NET NetFx4 2015.3.1
Luxand FaceSDK 5.0.1
n Software Integrator Products x.0.5632 ActiveX-COM Edition
n Software IPWorks! 9.0.5639 ActiveX-COM Edition
Nevron Open Vision for .NET (NOV) 2015.1 (build version 15.6.5.12)
Orpalis GdPicture.NET Imaging SDK Ultimate 11.2.21
Ozeki VoIP SIP SDK 12.1.0
PDFium Component Suite for .NET 2.2
PDFTron PDF .Net SDK Ultimate 6.4.1
Sub Systems Products (Aug 2015)
Syncfusion Essential Studio Enterprise 2015.2
Syncfusion ReportServer 1.1.0.24
TallComponents PdfKit.Net 4.0.53.0
TallComponents PdfRasterizer 3.0.121.0
Telerik Reporting Q2 2015 SP1
Z .NET Runtime Compiler 1.0.5
Z BulkOperations.SqlServer 2.7.4
Z EntityFramework Extensions 3.7.7

Webforms

Telerik Kendo UI Q2 2015 SP2
Telerik UI for ASP.NET AJAX Q2 2015 SP1
Telerik UI for ASP.NET MVC Q2 2015 SP2
Telerik UI for Silverlight Q2 2015 SP1
Telerik Web Parts for SharePoint 2010 Q2 2015
Telerik Web Parts for SharePoint 2013 Q2 2015
VISCOM Silverlight .NET Image Viewer Control 1.5


Winforms

Arction LightningChart Ultimate 6.5.1
ASE ChartDirector for ASP-COM-VB 6.0
BCGControlBar Professional Edition for MFC 23.0
Codejock Xtreme SuitePro ActiveX 16.3.1
Debenu PDF Viewer SDK 11.15.1.0
DevComponents DotNetBar 12.4.0.2
FastReport.Net Fx4 2015.3.12
ImageGear Professional ActiveX 18.2
OptimaJet WorkFlowEngine.NET 1.5 Enterprise
Stimulsoft Reports .NET 2015.1
Telerik UI for Android Q2 2015
Telerik UI for iOS Q2 2015
Telerik UI for Windows Phone 8 Q2 2015
Telerik UI for Windows Universal Q2 2015
Telerik UI for Winforms Q2 2015 SP1
Telerik UI for WPF Q2 2015 SP1
Telerik UI for Xamarin Q2 2015
TX Text Control 22.0 SP2 .NET for Windows Forms
VISCOM .NET Image Viewer SDK 1.1
VISCOM .NET PDF Viewer Pro SDK 2.0
VisioForge SDKs .Net 9.2.6 .Net 4.0
Wout ware CadLib 4.0.36.67

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه 2015-08

IDE Tools

ApexSQL Universal 2015.02
Crypto Obfuscator For .Net 2015 Build 150619
CryptoLicensing For .Net 2015 Build 150616
DeployLX 5.1.5874 Professional
DevExpress CodeRush 15.1.6
Entity Developer Pro 5.8.662
JetBrains ReSharper 9.2
NDepend Professional 6.0.1.8585
Semantic Merge 1.0.76.0
Syncfusion Orubase 4.1.0.63
Telerik Data Access Q2 2015
Telerik JustCode Q2 2015 SP1
Telerik JustDecompile Q2 2015
Telerik JustMock Q2 2015
Telerik JustTrace Q2 2015
Themida 2.3.7.0 x86
Whole Tomato Visual Assist X 10.9.2068
Xamarin Visual Studio 3.11.893


Multi Platfroms

Aspose.Total for .NET 2015.07.16
Aurigma Graphics Mill 8.0.14
Chilkat .NET 9.5.0
ComponentOne Studio 2015.2.1.17
Devart dotConnect for MySQL Professional 8.3.135
Devart dotConnect for Oracle Professional 7.9.333 Retail
Devart dotConnect for PostgreSQL Professional 7.3.135
Devart dotConnect for SQL Server Professional 2.60.657
Devart dotConnect for SQLite Professional 5.2.135
Devart dotConnect Universal Professional 3.50.632
DevExpress Components 15.1.6
DevExpress DevExtreme 15.1.5
DigitalOfficePro HTML5PointSDK 4.1.29
DigitalOfficePro PowerFlashPointSDK 4.0.22
DtSearch Engine 7.81.8266
Edraw Office Viewer Component 8.0.0.653
EO.Total 2015
FastReport .NET NetFx4 2015.3.1
Luxand FaceSDK 5.0.1
n Software Integrator Products x.0.5632 ActiveX-COM Edition
n Software IPWorks! 9.0.5639 ActiveX-COM Edition
Nevron Open Vision for .NET (NOV) 2015.1 (build version 15.6.5.12)
Orpalis GdPicture.NET Imaging SDK Ultimate 11.2.21
Ozeki VoIP SIP SDK 12.1.0
PDFium Component Suite for .NET 2.2
PDFTron PDF .Net SDK Ultimate 6.4.1
Sub Systems Products (Aug 2015)
Syncfusion Essential Studio Enterprise 2015.2
Syncfusion ReportServer 1.1.0.24
TallComponents PdfKit.Net 4.0.53.0
TallComponents PdfRasterizer 3.0.121.0
Telerik Reporting Q2 2015 SP1
Z .NET Runtime Compiler 1.0.5
Z BulkOperations.SqlServer 2.7.4
Z EntityFramework Extensions 3.7.7

Webforms

Telerik Kendo UI Q2 2015 SP2
Telerik UI for ASP.NET AJAX Q2 2015 SP1
Telerik UI for ASP.NET MVC Q2 2015 SP2
Telerik UI for Silverlight Q2 2015 SP1
Telerik Web Parts for SharePoint 2010 Q2 2015
Telerik Web Parts for SharePoint 2013 Q2 2015
VISCOM Silverlight .NET Image Viewer Control 1.5


Winforms

Arction LightningChart Ultimate 6.5.1
ASE ChartDirector for ASP-COM-VB 6.0
BCGControlBar Professional Edition for MFC 23.0
Codejock Xtreme SuitePro ActiveX 16.3.1
Debenu PDF Viewer SDK 11.15.1.0
DevComponents DotNetBar 12.4.0.2
FastReport.Net Fx4 2015.3.12
ImageGear Professional ActiveX 18.2
OptimaJet WorkFlowEngine.NET 1.5 Enterprise
Stimulsoft Reports .NET 2015.1
Telerik UI for Android Q2 2015
Telerik UI for iOS Q2 2015
Telerik UI for Windows Phone 8 Q2 2015
Telerik UI for Windows Universal Q2 2015
Telerik UI for Winforms Q2 2015 SP1
Telerik UI for WPF Q2 2015 SP1
Telerik UI for Xamarin Q2 2015
TX Text Control 22.0 SP2 .NET for Windows Forms
VISCOM .NET Image Viewer SDK 1.1
VISCOM .NET PDF Viewer Pro SDK 2.0
VisioForge SDKs .Net 9.2.6 .Net 4.0
Wout ware CadLib 4.0.36.67

برچسب‌های محصول