پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 1 تا 20 واحد
1,250,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 21 تا 50 واحد
2,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 51 تا 100 واحد
2,500,000 ریال
برچسب‌های محصول