پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 1 تا 20 واحد
900,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 21 تا 50 واحد
1,100,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 51 تا 100 واحد
1,400,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 101 تا 200 واحد
1,800,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 201 تا 300 واحد
2,250,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 301 تا 500 واحد
2,750,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 501 تا 750 واحد
3,750,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه پایه 751 تا 1000 واحد
4,750,000 ریال
برچسب‌های محصول