پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1 تا 20 واحد
1,600,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 21 تا 50 واحد
2,400,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 51 تا 100 واحد
3,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 101 تا 200 واحد
4,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 201 تا 300 واحد
5,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 301 تا 500 واحد
7,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 501 تا 750 واحد
9,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 751 تا 1000 واحد
11,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1001 تا 1500 واحد
14,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1501 تا 2000 واحد
16,000,000 ریال
برچسب‌های محصول