پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1 تا 20 واحد
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 21 تا 50 واحد
1,800,000 ریال
1,620,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 51 تا 100 واحد
2,500,000 ریال
2,250,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 101 تا 200 واحد
3,500,000 ریال
3,150,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 201 تا 300 واحد
4,500,000 ریال
4,050,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 301 تا 500 واحد
6,000,000 ریال
5,400,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 501 تا 750 واحد
7,000,000 ریال
6,300,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 751 تا 1000 واحد
8,000,000 ریال
7,200,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1001 تا 1500 واحد
10,000,000 ریال
9,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه نسخه نقره‌ای 1501 تا 2000 واحد
12,000,000 ریال
10,800,000 ریال
برچسب‌های محصول