پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه به مدت یکسال

پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 1 تا 20 واحد
700,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 21 تا 50 واحد
950,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 51 تا 100 واحد
1,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 101 تا 200 واحد
2,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 201 تا 300 واحد
2,500,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه 301 تا 500 واحد
3,000,000 ریال
پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کاشانه بیش از 500 واحد
4,000,000 ریال
برچسب‌های محصول