مجموعه کامپوننت های 2011-12

ریال

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه 2011-12

IDE Tools

ApexSQL All 2011 Products

CileSecure 5.4.1.1

Crypto Obfucator For .Net 2011 R3 Enterprise Edition

Devart Entity Developer Professional 4.2.85

Devart EntityDeveloper 4.1.64

Devart LinqConnect 3.1.19 Professional

DevExtras .NET Obfusasm 2.0.2

Diafaan SMS Server 1.7.0.0

dumbassembly 0.5.7

Entityspaces Studio 2011 Developer Edition 0627

Free Mobile Catalog (without fraemwork)

Hackman Suite 9.2

IdeaBlade DevForce Universal 6.1.4

Iron Speed Designer 8.0.2.20461

MaxtoCode Professional 3.5.1.22

Mere Mortals .NET Framework 2008 3.6

MindScape LightSpeed 4.0 Professional for VS2010

PowerGadgets Mobile Creator 2.0.4268.26149

Red Gate .NET Reflector VSPro 7.4.1.179

Red Gate SmartAssembly 6.5.2.21

Tabs Studio 2.6

Telerik JustCode Q3 2011

Telerik JustDecompile Beta 3

Telerik JustMock Q3 2011

Telerik JustTrace Q3 2011

Telerik OpenAccess ORM Q3 2011

Visual WebGUI Professional Studio 6.4.0 Release c For .NET4.0

Xamarin Mono for Android 4.0.1

XHEO DeployLX 4.0

 

Multi Platforms

Alvas.Audio 8.1.4

Aspose.Cells 7.0.3

Aspose.Cells.GridDesktop 2.6.3

Aspose.Cells.GridWeb 2.6.3

Aspose.Email 1.2.0

Aspose.Network 6.8.0

Aspose.Pdf 6.5.0

Aspose.Word 10.7.0

Catalyst Development SocketTools 7.2.7200 .NET Edition

ceTe Software DynamicPDF Core Suite 6.0.4 for .NET

Chilkat.NET Components 9.2.1

ComponentArt Data Visualization 2011.1.2220

ComponentArt UI Framework 2012.1.1016

ComponentOne Studio Enterprise 2011 Vol.3

Dart Components Collection 2011-10

Data Dynamics Reports 1.6.2084.14

Devart dotConnect Universal 3.20.65.0

Devart LinqConnect Professional 3.0.14

DevExpress Universal 2011.2.7

dotConnect for MySQL 6.50.244

dotConnect for PostgreSQL 5.50.244

FastReport.Net 1.7.33

GdPicture.NET 8.5

Gibraltar 2.5.2

GigaSoft ProEssentials 7.1.0.0

GrapeCity ActiveReports for .NET 6.2.3681

HTML Snapshot v2.1.2009 1101

HtmlCapture.Net 1.0

Infragistics NetAdvantage Ultimate 2011.2

JNBridgePro 6.0

Rebex Total Pack 1.0.4129

SciTech .Net Memory Profiler 4.0.108

Softgroup .Net 2011 All Collection

Spire Office for .NET Version1.6.1

Stimulsoft Reports.Net 2011.3

Syncfusion Essential Studio 2011 Vol 4 Ver. 9.4.0.62

Telerik Reporting Q3 2011

VAXVOIP SDK 3.1

WebSupergoo ImageGlue .NET 7.1.0.2

Xceed Ultimate Suite 11.4.11525.1644

 

Webforms

Actipro Silverlight Studio 11.2.0120

AnyChart 6.06

Kendo UI Web And DataViz 2011.3.1129 commercial

oboutSuite

oboutSuite MVC

OrgChartComponent 3.4.4.1

RadarSoft RadarCube ASP.NET Direct 2.63

TEdit.NET

Telerik RadControls for ASP.NET AJAX Q3 2011

Telerik Extensions for ASP.NET MVC Q3 2011

Telerik RadControls for Silverlight Q3 2011

 

Winforms

Actipro WPF Studio 11.2.0551

ActiveDBSoft Active Query Builder .NET 1.15.9.337

BCGControlBar 5.0

Codejock Software Xtreme SuitePro ActiveX 15.1.3.0908

ComponentSpace Marquee for .NET 2.2

CSS.Ltd VisualStyler .Net for Windows Forms.Net 2.2.7

DevComponents DotNetBar 10.1.0.9

dotnetCHARTING 7.0 WinForms

EnterpriseDT edtFTPnet Compact 2.2.0

FastReport Studio for COM-ActiveX 4.9.79

FastReport.Net 1.7.13

GrapeCity Spread 8.0.16

Greatis Products

Iocomp Components 4 SP1

PrimoBurner SDK 3.6.1 x86-x64 for .NET CLR4

PureComponents .NET WinForms Suite V2011.1 for VS 2010 & .Net 4.0

Quantum Whale Editor.NET 1.62

Quantum Whale Scheduler.NET 1.1

Quantum Whale Scripter.NET 2.1

RadarSoft RadarCube WPF 1.2

SkinCrafter x64 for VS2010 (ActiveX, DLL, .NET) v3.6.0

SkinCrafter x86 for VS 2005,2008 3.5.2

Technoriversoft SmartcodeDeveloper for .NET 4.6

Telerik RadControls for Windows Phone 7 Q3 2011

Telerik RadControls for WinForms Q3 2011

Telerik RadControls for WPF Q3 2011

VIBlend Windows Forms Controls 6.0.0

VintaSoftTwain.NET 8.0.0.5

Visifire 4.1.1 for WPF4

VisioForge Video Capture SDK .Net 5.8

VisioForge Video Edit SDK .Net 5.8

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه 2011-12

IDE Tools

ApexSQL All 2011 Products

CileSecure 5.4.1.1

Crypto Obfucator For .Net 2011 R3 Enterprise Edition

Devart Entity Developer Professional 4.2.85

Devart EntityDeveloper 4.1.64

Devart LinqConnect 3.1.19 Professional

DevExtras .NET Obfusasm 2.0.2

Diafaan SMS Server 1.7.0.0

dumbassembly 0.5.7

Entityspaces Studio 2011 Developer Edition 0627

Free Mobile Catalog (without fraemwork)

Hackman Suite 9.2

IdeaBlade DevForce Universal 6.1.4

Iron Speed Designer 8.0.2.20461

MaxtoCode Professional 3.5.1.22

Mere Mortals .NET Framework 2008 3.6

MindScape LightSpeed 4.0 Professional for VS2010

PowerGadgets Mobile Creator 2.0.4268.26149

Red Gate .NET Reflector VSPro 7.4.1.179

Red Gate SmartAssembly 6.5.2.21

Tabs Studio 2.6

Telerik JustCode Q3 2011

Telerik JustDecompile Beta 3

Telerik JustMock Q3 2011

Telerik JustTrace Q3 2011

Telerik OpenAccess ORM Q3 2011

Visual WebGUI Professional Studio 6.4.0 Release c For .NET4.0

Xamarin Mono for Android 4.0.1

XHEO DeployLX 4.0

 

Multi Platforms

Alvas.Audio 8.1.4

Aspose.Cells 7.0.3

Aspose.Cells.GridDesktop 2.6.3

Aspose.Cells.GridWeb 2.6.3

Aspose.Email 1.2.0

Aspose.Network 6.8.0

Aspose.Pdf 6.5.0

Aspose.Word 10.7.0

Catalyst Development SocketTools 7.2.7200 .NET Edition

ceTe Software DynamicPDF Core Suite 6.0.4 for .NET

Chilkat.NET Components 9.2.1

ComponentArt Data Visualization 2011.1.2220

ComponentArt UI Framework 2012.1.1016

ComponentOne Studio Enterprise 2011 Vol.3

Dart Components Collection 2011-10

Data Dynamics Reports 1.6.2084.14

Devart dotConnect Universal 3.20.65.0

Devart LinqConnect Professional 3.0.14

DevExpress Universal 2011.2.7

dotConnect for MySQL 6.50.244

dotConnect for PostgreSQL 5.50.244

FastReport.Net 1.7.33

GdPicture.NET 8.5

Gibraltar 2.5.2

GigaSoft ProEssentials 7.1.0.0

GrapeCity ActiveReports for .NET 6.2.3681

HTML Snapshot v2.1.2009 1101

HtmlCapture.Net 1.0

Infragistics NetAdvantage Ultimate 2011.2

JNBridgePro 6.0

Rebex Total Pack 1.0.4129

SciTech .Net Memory Profiler 4.0.108

Softgroup .Net 2011 All Collection

Spire Office for .NET Version1.6.1

Stimulsoft Reports.Net 2011.3

Syncfusion Essential Studio 2011 Vol 4 Ver. 9.4.0.62

Telerik Reporting Q3 2011

VAXVOIP SDK 3.1

WebSupergoo ImageGlue .NET 7.1.0.2

Xceed Ultimate Suite 11.4.11525.1644

 

Webforms

Actipro Silverlight Studio 11.2.0120

AnyChart 6.06

Kendo UI Web And DataViz 2011.3.1129 commercial

oboutSuite

oboutSuite MVC

OrgChartComponent 3.4.4.1

RadarSoft RadarCube ASP.NET Direct 2.63

TEdit.NET

Telerik RadControls for ASP.NET AJAX Q3 2011

Telerik Extensions for ASP.NET MVC Q3 2011

Telerik RadControls for Silverlight Q3 2011

 

Winforms

Actipro WPF Studio 11.2.0551

ActiveDBSoft Active Query Builder .NET 1.15.9.337

BCGControlBar 5.0

Codejock Software Xtreme SuitePro ActiveX 15.1.3.0908

ComponentSpace Marquee for .NET 2.2

CSS.Ltd VisualStyler .Net for Windows Forms.Net 2.2.7

DevComponents DotNetBar 10.1.0.9

dotnetCHARTING 7.0 WinForms

EnterpriseDT edtFTPnet Compact 2.2.0

FastReport Studio for COM-ActiveX 4.9.79

FastReport.Net 1.7.13

GrapeCity Spread 8.0.16

Greatis Products

Iocomp Components 4 SP1

PrimoBurner SDK 3.6.1 x86-x64 for .NET CLR4

PureComponents .NET WinForms Suite V2011.1 for VS 2010 & .Net 4.0

Quantum Whale Editor.NET 1.62

Quantum Whale Scheduler.NET 1.1

Quantum Whale Scripter.NET 2.1

RadarSoft RadarCube WPF 1.2

SkinCrafter x64 for VS2010 (ActiveX, DLL, .NET) v3.6.0

SkinCrafter x86 for VS 2005,2008 3.5.2

Technoriversoft SmartcodeDeveloper for .NET 4.6

Telerik RadControls for Windows Phone 7 Q3 2011

Telerik RadControls for WinForms Q3 2011

Telerik RadControls for WPF Q3 2011

VIBlend Windows Forms Controls 6.0.0

VintaSoftTwain.NET 8.0.0.5

Visifire 4.1.1 for WPF4

VisioForge Video Capture SDK .Net 5.8

VisioForge Video Edit SDK .Net 5.8