بروز رسانی 9.2.2 نرم افزار کاشانه

1396/02/30
بروز رسانی 9.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  30 اردیبهشت 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

امکان ثبت سوابق کنتور واحدها در زمان تقسیم هزینه بر اساس مصرف

- امکان صدور قبض برای واحد و شخص

- امکان درج متن اخطار تأخیر در پرداخت در قبض

- امکان انتخاب موارد چاپ‌شده در قبض

امکان درج پیوست برای دریافت وجه

- امکان تعیین نحوه چاپ لیست بدهی‌ها در قبض شارژ

- بهبود در بخشهای مختلف

 

ارسال نظر